Trung Tâm Vận Tải Biển Và Thuyền Viên

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 27 tháng 03 năm 2007

 

 

 

QUI CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA

TRUNG TÂM VẬN TẢI BIỂN VÀ THUYỀN VIÊN

trực thuộc trường Đại học giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh

(Ban hành kèm theo Quyết định số 123/2007/QĐ- ĐHGTVT, ngày..27. tháng .03.. năm ..2007......

của Hiệu trưởng trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh)

 

CHƯƠNG I: ĐIỀU KHOẢN CHUNG 

Điều 1.

1.Trung tâm vận tải biển và thuyền viên (sau đây gọi tắt là Trung tâm) trực thuộc trường Đại học Giao thông vận tải thành phố  Hồ Chí Minh được thành lập theo quyết định số 123 ngày .27 tháng.03 năm 2007 của Hiệu trưởng trường Đại học Giao thông vận tải vận tải thành phố Hồ Chí Minh.

A. Tên:

-Tên đăng ký chính thức bằng tiếng Việt.

               Trung tâm vận tải biển và thuyền viên

-Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh

               Shipping and Seafarer Center

 -Tên viết tắt tiếng Anh: SSC

B.Trụ sở của Trung tâm đặt tại: số 2, đường D3, Khu Văn Thánh Bắc, Phường 25, Quận Bình thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại   : .(08).- 5127130

Fax              :  (08).- 5127129

Điều 2

1. Trung tâm vận tải biển và thuyền viên là tổ chức sự nghiệp hoạt động huấn luyện, đào tạo và kết hợp kinh doanh vận tải biển. Trung tâm thực hiện chế độ hạch toán riêng, lấy thu bù chi theo phân cấp hạch toán của Trường đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 24 tháng 04 năm 2006 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị định 43/2006/NĐ-CP) về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu.

2. Trung tâm vận tải biển và thuyền viên là đơn vị hoạch toán phụ thuộc của Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh, có các quyền và nghĩa vụ dân sự theo pháp luật quy định và chịu sự ràng buộc về nghĩa vụ, quyền lợi với Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3

Trung tâm thực hiện các hoạt động chủ yếu sau đây:

§      Quản lý đội tàu biển của Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh;

§      Kinh doanh vận tải biển;

§      Dịch vụ: đại lý tàu biển, cung ứng tàu biển, đại lý vận tải biển, quản lý tàu biển cho các cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước;

§      Dịch vụ môi giới, tư vấn mua, bán và thuê tàu biển;

§      Kinh doanh xuất, nhập khẩu phương tiện vật tư, thiết bị, nhiên liệu và các hàng hoá chuyên dụng khác cho ngành Hàng hải.

§      Tuyển chọn và phối hợp với cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài để tổ chức bồi dưỡng đào tạo và đào tạo lại thuyền viên theo tiêu chuẩn của tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) và qui định của Pháp luật.

§      Đưa thuyền viên Việt Nam đi làm việc trên các tàu biển trong và ngoài nước.

§      Đưa sinh viên đi thực tập trên các tàu biển trong và ngoài nước.

§      Đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Điều 4.

Trung tâm chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Trường Đại học giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Được giao dịch, ký kết các hợp đồng về đào tạo, hợp đồng kinh tế – kỹ thuật với các đơn vị và cá nhân trong và ngoài trường đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Về các thủ tục hành chính nghiệp vụ, Trung tâm thực hiện theo phân công, phân cấp của  nhà trường và tuân thủ chế độ, chính sách, pháp luật của nhà nước.

CHƯƠNG II: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM

Điều 5.

Trung tâm có các nghĩa vụ sau đây:

a) Nhận, sử dụng có hiệu quả, bảo toàn và phát triển các nguồn vốn và tài sản do Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh giao hoặc đứng tên bảo lãnh cho Trung tâm vay; nhận và khai thác có hiệu quả tài sản và các nguồn lực khác do Nhà trường giao để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo và kinh doanh;

b) Thực hiện kế hoạch huấn luyện, đào tạo và kinh doanh do Trường Đại học giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh giao, hoặc những kế hoạch đột xuất khác do Nhà nước giao theo sự phân công của Nhà trường

c) Hợp tác chặt chẽ với các tổ chức trong và ngoài nước và các khoa, phòng, trung tâm thành viên khác của Nhà trường trong hoạt động đào tạo, huấn luyện và sản xuất kinh doanh.

d) Chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra giám sát của Hiệu trưởng trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

đ) Thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên, quốc phòng và an ninh quốc gia: làm các báo cáo thống kê, báo cáo định kỳ theo quy định của Nhà nước và báo cáo bất thường theo yêu cầu của Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh và chịu trách nhiệm về tính xác thực của các báo cáo, thông tin để đánh giá đúng đắn và khách quan về các hoạt động của Trung tâm theo các quy định liên quan của Nhà trường;

e) Tuân thủ mọi quy định pháp luật khác của nước Công hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Các Điều ước quốc tế mà nhà Nước Việt nam chính thức tham gia hoặc công nhận

Điều 6.

Trung tâm có những quyền hạn cụ thể sau:

a) Quản lý, khai thác, sử dụng bảo toàn, phát triển vốn, tài sản và các nguồn lực khác do Trường đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh giao để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo,huấn luyện và kinh doanh.

b) Trình để Hiệu trưởng Trường đại học giao thông vận tải quyết định hoặc thừa uỷ quyền của Hiệu trưởng tổ chức bộ máy quản lý, điều hành và sử dụng bộ máy lao động trên cơ sở  các quy định  pháp luật hiện hành.

c) Chủ động tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, lựa chọn thị trường, tìm vốn phù hợp với các nhiệm vụ riêng do Trường đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh giao và mục tiêu phát triển chung của Nhà trường.

d) Tuỳ theo khả năng của mình và nhu cầu thị trường, thực hiện các phương án giá dịch vụ, các hình thức trả lương, đơn giá tiền lương và các biện pháp bảo đảm đời sống, điều kiện làm việc cho người lao động và thuyền viên trong Trung tâm, sau khi trình và được Hiệu trưởng trường đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt.

e) Tổ chức thực hiện các hợp đồng kinh tế, hợp đồng mua bán, tư vấn trong và ngoài nước do Hiệu trưởng trường đại học Giao thông vận tải ký kết hoặc do Trung tâm ký theo phân cấp hoặc theo uỷ quyền của Hiệu trưởng.

f) Quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn vốn và các nguồn tín dụng khác do Trường đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh giao, bảo lãnh vay hoặc do Trung tâm huy động theo phân cấp hoặc theo uỷ quyền của  Nhà trường để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển của Trung tâm.

CHƯƠNG III: TỔ CHỨC BỘ MÁY 

Điều 7. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm

1. Cơ cấu tổ chức của trung tâm bao gồm:

- Giám đốc;

- Một số phó giám đốc giúp việc giám đốc;

- Các phòng nghiệp vụ;

- Đội tàu biển.

2. Giám đốc trung tâm do Hiệu trưởng Trường đại học giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh bổ nhiểm (có thời hạn), miễn nhiệm;

3. Các phó giám đốc, cán bộ phụ trách nhiệm vụ kế toán do Hiệu trưởng Trường đại học giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh bổ nhiệm (có thời hạn), miễn nhiệm theo đề nghị của giám đốc.

Điều 8 Trách nhiệm và quyền hạn của Giám đốc Trung tâm

1. Giám đốc Trung tâm là người chịu trách nhiệm cao nhất trước pháp luật, trước Hiệu trưởng Trường đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh và toàn thể nhân viên của đơn vị trong việc điều hành hoạt động của Trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

2. Được quyền chủ động xây dựng qui chế tổ chức của các bộ phận trực thuộc, điều hành các hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ được.

3. Được quyền chủ động xây dựng hệ thống quản lý an toàn ISM code, an ninh tàu biển ISPS code áp dụng cho Trung tâm và đội tầu.

4. Được ký kết các hợp đồng vận tải, hợp đồng đại lý, hợp đồng thuiyền viên, hợp đồng kinh tế, hợp đồng kỹ thuật, hợp đồng đào tạo... theo sự phân công hoặc ủy quyền của Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hợp đồng đó;

5. Phối hợp với các phòng ban, khoa, bộ môn trực thuộc để giúp việc Hiệu trưởng triển khai kế hoạch của Nhà trường có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Trung tâm;

6. Được quyền khen thưởng, kỷ luật hoặc đề nghị với các cấp có thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật cán bộ, nhân viên, thuyền viên của Trung tâm theo phân cấp quản lý khi họ có thành tích hoặc vi phạm kỷ luật.

Điều 9. Trách nhiệm và quyền hạn của các Phó giám đốc, cán bộ phụ trách các phòng của trung tâm

1. Phó giám đốc có nhiệm vụ giúp Giám đốc điều hành hoạt động của Trung tâm theo phân công và ủy quyền của Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về lĩnh vực được phân công và quản lý;

Các phó giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về những việc đã được phân công hoặc uỷ quyền. Trong trường hợp giám đốc Trung tâm vắng mặt tại trụ sở, không thể trực tiếp điều hành hoạt động của Trung tâm, thì Giám đốc uỷ quyền cho phó giám đốc thay mặt giám đốc quản lý điều hành Trung tâm. Người uỷ quyền chịu trách nhiệm cá nhân  về mọi hoạt động của Trung tâm trong khoảng thời gian này.

2. Giám đốc Trung tâm có các Bộ phận nghiệp vụ giúp việc, thực hiện việc quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh theo sự điều hành của giám đốc và phân cấp của Trường đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Trước mắt bao gồm một số các bộ phận sau:

  1. Phòng Khai thác- thương vụ, có các chức năng nhiệm vụ chính như sau:

Điều hành hoạt động khai thác tàu;  Giao dịch khai thác hàng hóa vận chuyển; Giao dịch mua, bán, thuê tàu; Đại lý tàu và hàng hoá;

  1. Phòng kỹ thuật- Vật tư, có các chức năng, nhiêm vụ chính sau:

Theo dõi và quản lý kỹ thuật của đội tàu; Xây dựng các định mức về vật tư, phụ tùng nhiên liệu phục vụ cho tàu; Mua sắm cấp phát vật tư cho tàu.

  1. Phòng hành chính – Thuyền viên, có các chức năng nhiêm vụ sau:

Tuyển dụng, điều động và cho thuê thuyền viên; Tổ chức đào tạo, cập nhật, nâng cao trình độ thuyền viên; Quản lý nhân sự, chế độ tiền lương, bảo hộ động, bảo hiểm nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội  đối với thuyền viên; Phụ trách hành chính Trung tâm.

  1. Phòng Pháp chế - An toàn Hàng hải, có các chức năng, nhiệm vụ chính sau.

Pháp chế hàng hải- bảo hiểm; Kiểm tra an toàn hàng hải cho các đội tàu thuộc Trường đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh theo tiêu chuẩn đăng kiểm và các quy định về an toàn hàng hải theo SOLAS; Thực hiện việc mua bảo hiểm cho đội tàu Trường đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh theo dõi, xử lý đòi bảo hiểm.

3. Trong quá trình hoạt động, nhằm đảm bảo cho các tàu hoạt động tốt, đáp ứng kịp thời các nhu cầu sản xuất kinh doanh, mở rông khai thác thị trường, nguồn hàng...; Sau khi báo cáo và được Trường đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận bằng văn bản, Trung tâm được phép thành lập mới giải thể hoặc sát nhập các phòng nghiệp vụ, mở các chi nhánh, văn phòng đại diện trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

4. Cán bộ phụ trách các phòng nghịêp vụ có trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho giám đốc Trung tâm trong lĩnh vực mà bộ phận của mình phụ trách và thực hiện các phần việc theo sự phân công cụ thể của Giám đốc Trung tâm, căn cứ theo sự phân cấp của Trường đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về những mặt công tác này.

Điều 10.

Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm căn cứ Qui chế này và các văn bản pháp quy liên quan khác xây dựng, ban hành “Quy trình quản lý an toàn”, nhằm điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Trung tâm, quy định cụ thể về quan hệ công tác, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng tham mưu, nghiêp vụ và chức danh  chủ chốt trong bộ máy quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Trung tâm.

CHƯƠNG IV: NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA  TRUNG TÂM 

MỤC A: VỀ TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Điều 11.

1.Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện kế hoach sản xuất kinh doanh của Trung tâm.

2. Cán bộ phụ trách các phòng chuyên môn, nghiệp vụ các văn phòng đại diện chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về việc thực hiện những kế hoạch hoặc phần việc cụ thể do Giám đốc Trung tâm giao cho bộ phận mình phụ trách.

3. Thuyền trưởng các tàu chịu trách nhiệm trước Giám đốc trung tâm về an toàn người và tàu do mình chỉ huy.

MỤC B: VỀ QUẢN LÝ, SỬ  DỤNG VỐN, TÀI SẢN, VẬT TƯ, PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ 

Điều 12.

1.Trung tâm được uỷ quyền duy trì, bổ xung hoặc thay đổi cơ cấu, chủng loại tài sản, phương tiện, trang thiết bị phù hợp với mục tiêu kinh doanh, nhu cầu thị trường và công nghệ mới  sau khi đã báo cáo và được Trường đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận bằng văn bản, bằng nguồn vốn do Trường đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh giao, vốn tự bổ xung, vốn tín dụng và vốn tự huy động từ các nguồn khác ở trong và ngoài nước, nhưng không được làm thay đổi hình thức sở hữu.

2.Trung tâm có nghĩa vụ thực hiện các quyết định về việc điều hoà vốn, tài sản và phương tiện vận tải của Trường đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ các kế hoạch phối hợp sản xuất kinh doanh chung trong nội bộ Trường đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 13.

1. Giám đốc Trung tâm là người chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật và Trường đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh về việc quản lý, sử dung, bảo toàn vốn, tài sản và những nguồn  lực khác mà Trung tâm được giao hoặc có trách nhiệm quản lý, sử dụng.

2. Những người được Trung tâm giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý, sử dụng các khoản tiền vốn, phương tiện, trang thiết bị và những nguồn lực khác của Trung tâm chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật, trước Trung tâm và Trường đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh về việc quản lý sử dụng chúng.

3. Trung tâm được uỷ quyền nhượng bán, cầm cố, thế chấp, cho vay tất cả các loại tiền vốn, tài sản, đất đai và những nguồn lực khác mà Trung tâm đang quản lý, sử dụng sau khi báo cáo và được Trường đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận bằng văn bản. 

MỤC C: VỀ TÀI CHÍNH – TÍN DỤNG 

Điều 14.

1.      Vốn hoạt động được hình thành từ các nguồn:

a.       Vốn do nhà trường giao;

b.      Từ nguồn thu của trung tâm do kết quả hoạt động kinh doanh vận tải biển, dịch vụ, cung ứng thuyền viên, quản lý tàu...

c.       Huy động vốn vay từ nhà trường, các tổ chức kinh tế, quĩ tín dụng, ngân hàng, quĩ hỗ trợ phát triển và cá nhân.

            2. Trong quá trình hoạt động, trung tâm có trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn; tuân thủ theo đúng chế độ và thể lệ báo cáo kế toán của Nhà nước và trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo qui định.

3.  Trung tâm có quyền từ chối những yêu cầu đóng góp tài chính trái với quy định pháp luật hoặc không phù hợp với Qui định Trường đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 15.

              Trong trường hợp cần thiết, nhằm đáp ứng các nhu cầu sản xuất kinh doanh Trung tâm được phép mở tài khoản phụ tại các ngân hàng trong nước, sau khi đã được sự chấp thuận của Trường đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh

MỤC D: VỀ GIÁ CẢ, CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

Điều 16.

Căn cứ các phương án về khung giá dịch vụ đã được Trường đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt và nhu cầu thị trường, Giám đốc Trung tâm có quyền quyết định mức giá kinh doanh phù hợp với tình hình cụ thể trên nguyên tắc bảo toàn, phát triển vốn.

Điều 17.

Trung tâm có trách nhiệm đăng ký chất lượng dịch vụ theo đúng chế độ Nhà nước quy định và chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và của Trường đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh

Điều 18.

1.Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm chủ động tổ chức nghiên cứu thị trường, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào hoạt động của Trung tâm.

2.Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm cá nhân về uy tín kinh doanh, chất lượng sản phẩm và dịch vụ của Trung tâm trước Hiệu trưởng trường đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh. 

CHƯƠNG V: QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG TRUNG TÂM 

Điều 19.

1. Trung tâm được sử dụng đội ngũ giáo viên, cán bộ khoa học, công nhân viên chức của trường do Hiệu trưởng trường đại học giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh quyết định điều động sang làm việc tại Trung tâm.

2. Trong quá trình hoạt động, tùy theo nhu cầu phát triển, Trung tâm được hợp đồng thuê thêm lao động. Giám đốc chịu trách nhiệm quyết định tiếp nhận và bố trí công việc cho các thành viên mới.

3. Chế độ tuyển dụng, sử dụng lao động, trả lương, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã đối  với người lao đông trong Trung tâm được thực hiện theo đúng các quy định nói tại bộ luật lao động, Luật Doanh nghiệp nhà nước, điều lệ này, quy chế trả lương và các văn bản pháp quy có liên quan khác.

4.  Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm giải quyết việc làm, bảo đảm cho mọi người lao động trong Trung tâm đều có cơ hội và phương tiện phù hợp để làm việc.

5. Quan hệ lao động giữa người lao động và Giám đốc Trung tâm với tư cách là người được uỷ quyền sử dụng lao động được xác lập và thực hiện trên cơ sở từng hợp đồng lao động cụ thể và thoả ước lao động tập thể.

Điều 20.

Mọi người lao động trong Trung tâm có nghĩa vụ thực hiện đúng đắn, đâỳ đủ chính xác và có hiệu quả mệnh lệnh điều hành sản xuất kinh doanh của Giám đốc Trung tâm và người lãnh đạo trực tiếp; phải bảo vệ uy tín, quyền lợi, tài sản và bí mật công nghệ, kinh doanh của Trung tâm và Trường đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh; chấp hành đầy đủ các chế độ an toàn lao động, quy trình sản xuất kinh doanh, sử dụng trang thiết bị, trách nhiệm bồi thường vật chất, tính hợp pháp của công việc và các chế độ tương tự khác do Trung tâm quy định trên cơ sở pháp luật hiện hành; thực hiện đúng mọi thoả thuận, cam kết trong hợp đồng lao động hoặc thoả ước lao động tập thể. 

Điều 21.

 Mọi người lao động trong Trung tâm đều được trả tiền lương, tiền thưởng ,và hưởng đầy đủ những quyền lợi hợp pháp khác phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Trung tâm và năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc của người lao động theo các hình thức đơn giá tiền lương và quỹ lương do Trường đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt.

Điều 22.

1. Mọi người lao động trong Trung tâm đều có quyền được đào tạo, tham gia, bồi dưỡng nghiệp vụ ở trong và ngoài nước để nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ quản  lý , nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đáp ứng nhu cầu phát triển của Trung tâm.

Việc cử người đi công tác, đào tạo, tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ ở nước ngoài đều phải được phép Trường đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh và theo các thủ tục của nhà nước.

2. Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm tạo mọi điều kiện cần thiết để đáp ứng các nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ hợp lý của người lao động trong Trung tâm.

Điều 23.

1. Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm phối hợp với Công đoàn cơ sở tạo mọi điều kiện cần thiết để người  lao động trong Trung tâm và các đơn vị phụ thuộc tổ chức hội nghị  của mình.

2. Hội nghị Công nhân viên chức Trung tâm được tổ chức, hoạt động theo hướng dẫn  của Trường đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh.

CHƯƠNG VI: QUAN HỆ TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ 

Điều 24.

Trung tâm được quan hệ với mọi đối tác trong và ngoài nước, nhằm mục đích mở rộng bảo vệ và phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình phù hợp với pháp luật Việt Nam, Pháp luật nước sở tại, thông lệ, tập quán quốc tế theo quyết định hoặc sự phân cấp của Trường đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 25.

Trung tâm trực tiếp quan hệ với các cơ quan quản lý nhà nước của Việt Nam và  nước ngoài trong việc giải quyết các thủ tục cần thiết trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hợp tác kinh tế, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ đầy đủ các qui định pháp luật có liên quan và chế độ báo cáo, thỉnh thị xin ý kiến do Trường đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh Quy định.

CHƯƠNG VII: TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ 

Điều 26.

1.Việc tổ chức lại, ngừng hoạt động, giải thể Trung tâm do Hiệu trưởng Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định theo qui định của pháp luật.

2. Thủ tục bàn giao tài sản do giám đốc trung tâm hoặc người thừa kế đủ trách nhiệm thực hiện theo qui định của pháp luật. 

CHƯƠNG VIII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 27.

Qui chế này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 28.

Qui chế này áp dụng cho Trung tâm vận tải biển và thuyền viên trực thuộc Trường đại học giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Các tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc Trung tâm vận tải biển và thuyền viên chịu trách nhiệm thi hành qui chế này.

Điều 29.

Trong quá trình hoạt động, Qui chế này sẽ được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn phát triển của Trung tâm và qui định của pháp luật.

Việc sửa đổi, bổ xung Qui chế do giám đốc Trung tâm đề nghị và Hiệu trưởng trường đại học giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh quyết định.