Số lượt truy cập
24732777
Mail HCMUTRANS
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 

Liên hệ:
webmaster
Diễn đàn trực tuyến
 
Giaûi phaùp keát caáu vaø coâng ngheä söûa chöõa, naâng caáp ñöôøng ñoâ thò khoâng naâng cao cao ñoä maët ñöôøng

PHÒNG THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH (LAS XD313)

1. GIỚI THIỆU CHUNG:

- Tên: PHÒNG THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH – LAS XD313

- Địa chỉ: Tầng 1, Dãy nhà C. Trường Đại học GTVT Tp.Hồ Chí Minh. Số 2, đường D3, khu Văn Thánh Bắc, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

- Tel/Fax: (08) 62945055

- Email: lasxd313@hcmutrans.edu.vn

2. QUẢN LÝ & HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG:

-  Người chịu trách nhiệm quản lý:

+ Trưởng phòng: ThS. Phạm Ngọc Sáng  

+ Tel/Fax: (08) 62945055;  + Mobile: 0905459793

+ Email: sang_ct@hcmutrans.edu.vn

-  Hệ thống quản lý chất lượng:

+ Hệ thống quản lý chất lượng của Phòng Thí nghiệm Kiểm định Công trình được thiết lập theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; 

+ Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng : 

3. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO:

- Theo Quyết định thành lập số 166/QĐ-ĐHGTVT ngày 24/08/2004 của Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT TP.HCM, Phòng Thí nghiệm Kiểm định Công trình có chức năng, nhiệm vụ: “phục vụ công tác huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và lao động sản xuất của trường”;

- Theo Quyết định số 825/QĐ-BGTVT ngày 30/3/2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT, Phòng Thí nghiệm Kiểm định Công trình – LAS XD313 có năng lực thực hiện đươc 116 chỉ tiêu thí nghiệm như sau:

                                                                           

. .

  Bản quyền thuộc về trường Đai Học Giao Thông Vận Tải TP HCM - 2005 Trang chủ| Giới thiệu| Email | Liên hệ