DANH SÁCH SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM

THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH CỦA PETRONAS

 

STT

Họ và tên

NTNS

Lớp

1

Nguyễn Việt

Cường

14-06-1987

VT05A

2

Nguyễn Đức

Bình

25-01-1988

VT05A

3

Lê Tiến

Dần

14-02-1987

CD05A

4

Nguyễn Quốc

Duy

10-04-1987

CN05A

5

Nguyễn Đức

Trung

14-10-1987

CN05B

6

Trương Công

Đức

15-11-1987

CN05B

7

Bùi Sỹ

Vương

01-04-1987

CN05B

8

Lê Phước

Thọ

02-02-1987

CN05B

9

Lê Đức

Trí

15-06-1987

CN05B

10

Trần Thị

Đặng

06-07-1987

CN05A

11

Phạm Thanh

Mỹ

15-05-1987

CN05A

12

La Quốc

Lân

12-02-1987

CN05A

13

Phạm Đăng

Khoa

10-08-1987

CN05A

14

Tiết Nhu

Dương

04-09-1987

CN05A

15

Huỳnh Nguyễn Thành

Luân

27-06-1987

CN05A

16

Phạm Phú

Sang

30-11-1987

CN05A

17

Cao Minh

Luân

22-05-1987

CN05A

18

Phạm Thị Tường

Vân

10-02-1987

CN05B

19

Võ Thị

Thanh

19-06-1987

CN05B

20

Nguyễn Huyền Thảo

Vy

12-01-1987

CN05B

21

Nguyễn Thị Thùy

Trang

06-09-1987

CN05B

22

Phạm Lê Nguyên

Hảo

14-07-1987

CN05A

23

Nguyễn Thị Thanh

Thủy

10-04-1983

XD05

24

Đồng Quốc

An

05-12-1986

HH05A

25

Hoàng Lan

Huệ

05-11-1987

KX05B

26

Nguyễn Thị Kim

Anh

22-01-1987

KT05A

27

Đoàn Trung

Việt

08-08-1987

VT05B

28

Phạm Minh

Hằng

11-01-1987

KT05A

29

Lã Quốc

Lâm

09-09-1987

KX05A

30

Lê Vinh

Huân

14-09-1986

HH05A

31

Nguyễn Thị Hải

Hằng

24-07-1987

KT05A

32

Nguyễn Thị Minh

Thư

24-05-1987

KT05A

33

Nguyễn Thị Quỳnh

Mai

14-10-1987

KT05A

34

Đoàn Thị Thùy

Dung

02-01-1987

KT05A

35

Cao Sĩ

Đức

21-11-1987

HH05B

36

Huỳnh Võ Hoàng

Trí

29-04-1986

HH05B

37

Đặng Minh

Tước

10-10-1987

HH05B

38

Hồ Thanh

Thủy

15-09-1987

KT05B

39

Bùi Nguyễn Phương

Quỳnh

08-06-1987

KT05B

40

Trần Thị Nguyệt

Minh

13-11-1987

KT05B