Số lượt truy cập
22043833
Liên hệ
Ban quản trị
Tin nội bộ
 
 PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

1. Chức năng

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo sau đại học có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức và quản lý các hoạt động về nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, công tác thông tin khoa học, quản lý công tác đào tạo sau đại học và trên đại học.

2. Nhiệm vụ:
a) Khoa học công nghệ

Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng và tổ chức thực hiện định hướng phát triển khoa học công nghệ của Trường, xây dựng mối quan hệ về khoa học công nghệ giữa các đơn vị trong và ngoài trường;
Xây dựng kế hoạch phát triển khoa học công nghệ, kế hoạch xây dưng cơ sở vật chất cho công tác nghiên cứu khoa học theo định hướng khoa học công nghệ của Trường;
Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác giao dịch ký hợp đồng khoa học công nghệ, Lao động sản xuất;
Quản lý, theo dõi, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu và làm thủ tục chuyển lên cấp trên các đề tài của các cá nhân và đơn vị tham gia nghiên cứu khoa học ; tổ chức tập hợp xét duyệt và đề nghị khen thưởng các phát minh, sáng kiến cải tiến và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống;
Tổ chức các hội nghị khoa học công nghệ cấp trường, hỗ trợ các đơn vị tổ chức hoạt động thông tin khoa học kỹ thuật và chủ trì biên tập Tạp chí khoa học công nghệ Giao thông vận tải;
Phối hợp với phòng Tổ chức – Hành chính và phòng Tài vụ tổ chức và quản lý các đơn vị tham gia nghiên cứu khoa học; xây dựng các quy định về quản lý và sử dụng kinh phí nghiên cứu khoa học, chế độ cho các đơn vị và các cá nhân tham gia nghiên cứu khoa học;
Xây dựng, tổ chức quản lý các nguồn thông tin khoa học kỹ thuật, khoa học công nghệ; xuất bản tập san, tạp chí, các ấn phẩm khoa học, sách giáo trình phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu và phát triển công nghệ của Trường theo quy định hiện hành;

b) Đào tạo sau đại học

Căn cứ vào chỉ tiêu đào tạo sau đại học và trên đại học được giao hàng năm, căn cứ vào nhu cầu thực tế và khả năng của Trường, lập kế hoạch tổ chức tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Tham mưu, chuẩn bị cho Hiệu trưởng ra quyết định thành lập các Hội đồng chấm luận án thạc sĩ, tiến sĩ và tổ chức bảo vệ luận án thạc sĩ, tiến sĩ các cấp;
Chuẩn bị hồ sơ thủ tục trình Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định luận án tiến sĩ;
Thực hiện công tác giáo vụ đối với đào tạo sau đại học và trên đại học;
Quản lý kết quả học tập của học viên, tổ chức tốt việc lưu trữ các kết quả để việc nhận xét đánh giá quá trình học tập của học viên được chính xác;
Phối hợp với các bộ môn tổ chức thường xuyên việc kiểm tra đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên, kết quả học tập của học viên cao học và nghiên cứu sinh , chủ động đề xuất các biện pháp thích hợp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo;
Kết hợp với các bộ môn chọn cán bộ dạy cao học, cử cán bộ hướng dẫn nghiên cứu sinh, hướng dẫn học viên cao học, duyệt đề tài luận án tiến sĩ;
Chủ động phối hợp với phòng Tài vụ trong hạch toán kinh phí, đảm bảo sử dụng nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng sau đại học đúng mục đích và hiệu quả;
Tổ chức xét cấp chứng chỉ các môn học, chuyên đề, xét và đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp bằng thạc sĩ và tiến sĩ;
Quản lý học viên trong những ngày về trường tập trung học tập để trong trường hợp cần thiết thông báo cho cơ quan nơi cử học viên đi học.

3. Nhân sự:

1/ PGS.TS.Vũ Ngọc Bích

Phó Trưởng phòng, phụ trách Phòng KHCN&SĐH

2/ TS.Lê Văn Trọng

Giảng viên

3/ Hồ Hải Vinh

Chuyên viên

4/ Nguyễn Thị Bích Thủy

Giảng viên

5/ Vũ Thị Huyền

Chuyên viên

4. Điện thoại liên hệ: 08.38035341


Một số qui chế đào tạo Sau Đại Học


PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CHO GIAI ĐOẠN 2005 – 2010.

  Bản quyền thuộc về trường Đai Học Giao Thông Vận Tải TP HCM - 2005 Trang chủ| Giới thiệu| Email | Liên hệ