Số lượt truy cập
24730458
Liên hệ
Ban quản trị
Tin nội bộ
 
 PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

1. Chức năng:

Là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và triển khai kết quả nghiên cứu về khoa học giáo dục phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, biên soạn tài liệu, thông tin khoa học phục vụ đào tạo; bồi dưỡng giảng viên, đào tạo đại học và sau đại học của Nhà trường.

2. Nhiệmvụ

2.1. Khoa học công nghệ

Tham mưu cho Hiệu trưởng về chủ trương, quy định về quản lý khoa học của Trường;

Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng và tổ chức thực hiện định hướng phát triển khoa học công nghệ của Trường, xây dựng mối quan hệ về khoa học công nghệ giữa các đơn vị trong và ngoài Trường;

Lập kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất cho công tác nghiên cứu khoa học theo định hướng khoa học công nghệ của Nhà trường;

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác giao dịch ký hợp đồng khoa học công nghệ, lao động sản xuất;

Quản lý, theo dõi, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu và làm thủ tục chuyển lên cấp trên các đề tài của các cá nhân và đơn vị tham gia nghiên cứu khoa học; tổ chức tập hợp xét duyệt và đề nghị khen thưởng các phát minh, sáng kiến cải tiến và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống;

Tổ chức các hội nghị khoa học công nghệ cấp Trường, hỗ trợ các đơn vị tổ chức hoạt động thông tin khoa học kỹ thuật và chủ trì biên tập Tạp chí khoa học công nghệ Giao thông vận tải;

Phối hợp với phòng Tổ chức – Hành chính và phòng Kế hoạch – Tài vụ tổ chức và quản lý các đơn vị tham gia nghiên cứu khoa học; xây dựng các quy định về quản lý và sử dụng kinh phí nghiên cứu khoa học, chế độ cho các đơn vị và các cá nhân tham gia nghiên cứu khoa học;

Xây dựng, tổ chức quản lý hệ thống thông tin về hoạt động khoa học và công nghệ của Nhà trường; quản lý công tác thông tin, xuất bản tư liệu khoa học, các hoạt động sáng chế, phát minh; xuất bản tập san, tạp chí, các ấn phẩm khoa học, sách – giáo trình – bài giảng phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu và phát triển công nghệ của Trường theo quy định hiện hành;

Tổ chức quản lý và theo dõi, tổng hợp, định kì báo cáo tình hình hoạt động khoa học công nghệ của Nhà trường đến Ban giám hiệu và các Bộ ngành liên quan;

Phối hợp với Trung tâm Dữ liệu và Công nghệ thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu về các kết quả nghiên cứu.

2.2. Nghiên cứu phát triển

Tham mưu giúp Nhà trường xây dựng quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động ngắn hạn và dài hạn về công tác nghiên cứu khoa học;

Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường, của các đơn vị, của các nhóm nghiên cứu và của từng cá nhân;

Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn của các đề tài, dự án về khoa học giao thông vận tải và khoa học liên quan khác phục vụ cho phát triển Trường nói riêng và ngành Giao thông vận tải nói chung;

Tham gia tổ chức nghiên cứu biên soạn các tài liệu có liên quan đến ngành nghề đào tạo;

Phối hợp, tham gia thẩm định chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học và chất lượng đào tạo;

Xây dựng đội ngũ nghiên cứu có trình độ cao, tác phong làm việc tốt, cống hiến lâu dài cho trường;

Hợp tác với các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước nhằm cung cấp các dịch vụ nghiên cứu, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, chuyển giao công nghệ và tổ chức khảo sát trao đổi kinh nghiệm… nhằm phục vụ cho việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu của Nhà trường theo quy định của pháp luật;

Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ (đào tạo tập huấn, giám sát, đánh giá, chuyển giao công nghệ, cung cấp thông tin, tổ chức hội thảo, xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn, chứng nhận hợp chuẩn, liên doanh liên kết và tổ chức sản xuất) trong các lĩnh vực liên quan đến giao thông vận tải;

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Hiệu trưởng và các cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động của phòng theo quy định của pháp luật;

Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3. Nhân sự:

1/ PGS.TS.Vũ Ngọc Bích

Trưởng phòng

2/ Hồ Hải Vinh

Chuyên viên

3/ Nguyễn Thị Bích Thủy

Giảng viên

4/ Vũ Thị Huyền

Chuyên viên

4. Điện thoại liên hệ: 08.38035341


Một số qui chế đào tạo Sau Đại Học


PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CHO GIAI ĐOẠN 2005 – 2010.

  Bản quyền thuộc về trường Đai Học Giao Thông Vận Tải TP HCM - 2005 Trang chủ| Giới thiệu| Email | Liên hệ