Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM >>
Các Thông báo TKB - Lịch thi Xem điểm Gửi - Nhận thư
Lịch thi Lịch học


Lịch học các lớp VLVH tại Tp. Hồ Chí Minh
Lịch nghĩ tết dương lịch và sắp xếp học bù các lớp tại TP.HCM

Thay đổi lịch học học kì I năm học 2014-2015 khóa 2
011, 2012, 2013


Thay đổi lịch học học kì I năm học 2014-2015 khóa 2014


Lịch học học kì I 2014-2015 các lớp Khóa 2014 tại TP.HCM


   Thay đổi lịch học học kì I 2014-2015 các lớp tại TP.HCM


   Lịch học HK1  năm học 2014-2015 các lớp tại TP.HCM  khóa 2013


   Thông báo điều chỉnh phòng học của một số lớp hệ VLVH tại TP.HCM


    Lịch học HK1  năm học 2014-2015 các lớp tại TP.HCM  khóa 10-11-12


    >> Lịch học bổ sung lớp KT13T, XC13T_LT, CD13T_LT


  
>> Lịch học kỳ 2 năm học 2013-2014 lớp VLVH TP.HCM KHÓA 2013

    >> Lịch học kỳ 2 năm học 2013-2014 lớp VLVH TP.HCM

    >> Lịch học kỳ 2 năm học 2013-2014 lớp CD10T

   >> Lịch học kỳ 1 năm học 2013-2014 các lớp  hệ VLVH tại cơ sở chính (Thay đổi)

  
 >> Thay đổi Lịch học kỳ 2 năm học 2012-2013 một số lớp hệ VLVH tại cơ sở chính

   >> Lịch học kỳ 2 năm học 2012-2013 các lớp tại cơ sở chính

>> Lịch học kỳ 1 năm học 2012-2013 các lớp khóa 2012-2017 tại cơ sở chính

>> Lịch học kỳ 1 năm học 2012-2013 các lớp tại cơ sở chính

    


Lịch thi
Lịch thi lần 3 Khóa 2013 tại TP.HCM đợt thi tháng 12 2014  (Cập nhật ngày 23/12/14)

Bố trí, thay đổi phòng thi, ca thi đợt thi tháng 11/2014  (Cập nhật ngày 03/11/14)

Bố trí, điều chỉnh Phòng thi, ca thi hệ VLVH tại TP.HCM đợt tháng 10/2014  (Cập nhật ngày 17/10/14)

Lịch thi lần 1, 2,3 Học kì 2 năm học 2013-2014 các lớp tại TP.HCM   (Cập nhật ngày 26/08/14)

LỊCH THI LẦN 3 HKI CÁC LỚP KHÓA 2013 VÀ CD10T LẦN 1 HKII LỚP CD10T, NĂM HỌC 2013-2014  (Cập nhật ngày 05/08/14)

Lịch thi lần 2 các lớp CD13TA, XC13T, KT13T, XC13T_LT, CD13T_LT, CD10T tại TP.HCM  (Cập nhật ngày 25/06/14)

Lịch thi lần 1 các lớp CD13TA, XC13T, KT13T, XC13T_LT, CD13T_LT tại TP.HCM  (Cập nhật ngày 13/05/14)

Lịch thi lại Lần 3 Đợt 1 Học Kỳ 1, Năm học 2013-2014 các Lớp Hệ VLVH TP.HCM  (Cập nhật ngày 13/05/14)

Lịch thi Lần 2 Đợt 1 Học Kỳ 1, Năm học 2013-2014 các Lớp Hệ VLVH TP.HCM (sửa đổi)  (Cập nhật ngày 08/04/14)

Lịch thi học kì (lần 1 học kì 1 năm học 2013-2014) các lớp VLVH tại TP.HCM   (Cập nhật ngày 11/03/14)

Lịch thi lại (lần 3- đợt 2) học kì 2 các lớp VLVH tại TP.HCM  (Cập nhật ngày 10/12/13)

Lịch thi lại học kì 2 NH 2012-2013 các lớp hệ VLVH (có thay đổi)  (Cập nhật ngày 26/11/13)

Lịch thi lại HK2 năm học 2012-2013 các lớpVLVH TP.HCM  (Cập nhật ngày 19/11/13)

Lịch thi lần 2 đợt 1 và lần 1 đợt 2 Học kì 2 năm học 2012-2013 các lớp TP.HCM  (Cập nhật ngày 03/10/13)

Lịch thi lần 3 HK1 và Lần 1 đợt 1 HK2 Năm học 2012-2013 Hệ VLVH tại CS D3  (Cập nhật ngày 28/06/13)