Trạm Tại Chức Vũng Tàu >>
Các Thông báo TKB - Lịch thi Xem điểm Gửi - Nhận thư

XEM ĐIỂM THI CÁC MÔN

Chọn lớp  
Kết quả điểm thi Lớp MT09VT
Năm thứ 1
STT Môn thi Lần 1 Lần 2 Lần 3
Ngày thi Điểm Ngày thi Điểm Ngày thi Điểm
1    Anh căn bản 1 08/05/10 Xem 05/06/10 Xem 25/07/10 Xem
2    Hình họa 09/05/10 Xem 06/06/10 Xem 11/07/10 Xem
3    Triết học 08/05/10 Xem 06/06/10 Xem 23/07/10 Xem
4    Toán cao cấp 09/05/10 Xem 05/06/10 Xem
5    Anh CB 2 24/07/10 Xem 02/10/10 Xem 23/01/11 Xem
6    Toán cao cấp 2 25/07/10 Xem 03/10/10 Xem 01/11 Xem
7    Hóa đại cương 24/07/10 Xem Xem 14/11/10 Xem
8    Vật lý 1 13/11/10 Xem 01/11 Xem 23/01/11 Xem
9    Môi trường 14/11/10 Xem 26/12/10 Xem
10    Vẽ kỹ thuật 13/11/10 Xem 25/12/10 Xem 22/01/11 Xem
11    Tin học căn bản 14/11/10 Xem 26/12/10 Xem 23/01/11 Xem
12    Học lại_Giải tích 2 18/11/12 Xem
13    HL_Đại số 27/01/13 Xem
Năm thứ 2
STT Môn thi Lần 1 Lần 2 Lần 3
Ngày thi Điểm Ngày thi Điểm Ngày thi Điểm
1    Pháp luật đại cương 26/11/11 Xem Xem Xem
2    Lý thuyết và kết cấu tàu 26/11/11 Xem Xem Xem
3    Đại cương hàng hải 26/11/11 Xem Xem Xem
4    Chủ nghĩa xã hội 27/11/11 Xem Xem Xem
5    Tin học ứng dụng 16/07/11 Xem Xem
6    Nhiệt kĩ thuật 16/07/11 Xem 03/09/11 Xem Xem
7    Anh căn bản 3 05/03/11 Xem 07/11 Xem
8    Cơ lý thuyết-Cơ lỏng 06/03/11 Xem 22/05/11 Xem Xem
9    Vật lý 2 05/03/11 Xem 05/11 Xem 07/11 Xem
10    Sức bền vật liệu 17/07/11 Xem 03/09/11 Xem Xem
11    Kinh tế chính trị 21/05/11 Xem 07/11 Xem Xem
12    Kim loại công nghệ 05/11 Xem 17/07/11 Xem
13    Kỹ thuật điện 05/11 Xem
Năm thứ 3
STT Môn thi Lần 1 Lần 2 Lần 3
Ngày thi Điểm Ngày thi Điểm Ngày thi Điểm
1    TTHCM 10/03/12 Xem Xem
2    Kỹ thuật điện tử 10/03/12 Xem Xem
3    Động cơ diesel tàu thủy 1 27/05/12 Xem Xem Xem
4    Máy phụ tàu thủy 27/05/12 Xem Xem
5    Tiếng anh CN 11/03/12 Xem Xem Xem
6    Nồi hơi - Máy hơi nước 26/05/12 Xem Xem Xem
7    HL_Giải tích 2 Xem Xem
8    Máy điện-Tbị điện 26/05/12 Xem Xem Xem
9    Luật an toàn LĐ trong buồng máy 20/07/12 Xem Xem Xem
10    Máy lạnh - Điều hòa không khí 29/07/12 Xem Xem
11    Đường lối cách mạng Đảng CSVN 22/07/12 Xem Xem
12    Máy phụ tàu thủy 2 Xem Xem
13    Động cơ diesel tàu thủy 2 24/11/12 Xem Xem
14    Trang trí hệ thống động lực 24/11/12 Xem Xem
Năm thứ 4
STT Môn thi Lần 1 Lần 2 Lần 3
Ngày thi Điểm Ngày thi Điểm Ngày thi Điểm
1    Điện tàu thủy đại cương 27/01/13 Xem Xem
2    Khai thác hệ động lực Diesel 26/01/13 Xem Xem Xem
3    HL_Nồi hơi máy hơi nước 02/02/13 Xem Xem
4    Thực hành CN & tổ chức sữa chữa Xem
5    CN & Tổ chức sửa chữa 07/04/13 Xem
6    Tự động 1 12/05/13 Xem Xem
7    HL_Máy lạnh điều hòa khí Xem Xem Xem
8    HL_NLCB của CN Mác -Lênin F2 05/05/13 Xem Xem
9    HL_Hóa ĐC Xem Xem
10    HL_Anh CB3 Xem
11    HL_Máy điện -TB điện Xem
12    Điện tàu thủy nâng cao 21/07/13 Xem Xem
13    HL_Sức bền vật liệu 15/07/13 Xem Xem
14    HL_Anh Văn CN2 20/07/13 Xem Xem
15    Thực hành mô phỏng hệ ĐL diesel 25/08/13 Xem
16    Tự động 2 21/07/13 Xem
17    Nghiệp vụ quản lý công tác 14/07/13 Xem
18    HL_Vẽ kỹ thuật CK 14/09/13 Xem
19    Danh sách nợ Học Phí Xem
Năm thứ 5
STT Môn thi Lần 1 Lần 2 Lần 3
Ngày thi Điểm Ngày thi Điểm Ngày thi Điểm
1    Thực tập chấm dầu máy phụ 23/12/13 Xem
2    Thực tập xưởng cơ khí Xem
3    Thực hành sĩ quan 22/02/14 Xem Xem
4    HL_NNLCB CN Mác lênin F1 Xem
5    Làm tốt nghiệp 05/04/14 Xem
6    HL_Động cơ diesel 1 Xem Xem
7    HL_Động cơ diesel 2 Xem