ĐH GTVT TP.HCM - Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa >>
Các Thông báo TKB - Lịch thi Xem điểm Gửi - Nhận thư

Các Thông báo

Quyết định số 778/ĐT v/v Công nhận tốt nghiệp Đại học Chuyên tu cho sinh viên
(Cập nhật ngày: 02/08/11)


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT TP. HCM

--------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------------------

Số: 778/ĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc : Công nhận tốt nghiệp Đại học Chuyên tu cho sinh viên

--------------------------------

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 66/2001/QĐ-TTg ngày 26-04-2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quy chế thi, kiểm tra học phần, xét cấp chứng chỉ đại học đại cương, thi và công nhận tốt nghiệp cho hệ đào tạo đại học, cao đẳng tại chức ban hành theo Quyết định số 3676/GD-ĐT ngày 09-10-1994 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Biên bản của Hội đồng xét tốt nghiệp Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh ngày 26-07-2011;

Theo đề nghị của Ông Trưởng Phòng Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.   Công nhận tốt nghiệp cho 02 sinh viên hệ Đại học Chuyên tu gồm: 01 sinh viên ngành Kinh tế vận tải biển, 01 sinh viên ngành Khai thác Máy thủy như sau:

MSSV

Họ và tên

NTNS

GT

XHTN

Lớp

Ghi chú

KT03CC026

Nguyễn Thị Bích Ngân

06/08/81

Nữ

Trung bình

KT03CC

401CC

721CC

Nguyễn Xuân Trường

26/11/73

Nam

Trung bình

721CC

102CC

Điều 2.   Thời gian công nhận tốt nghiệp kể từ ngày ký quyết định.

Điều 3.  Các Ông/Bà Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng Khoa Tại chức, Trưởng Khoa Máy tàu Trưởng các bộ phận liên quan và sinh viên có tên trong danh sách kèm theo nói trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Bộ GD&ĐT.     

- Ban Giám Hiệu.

- Như Điều 3.     

- Lưu ĐT, HC-TH.

HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)

TS. Nguyễn Văn Thư