ĐH GTVT TP.HCM - Trường Trung học GTVT ĐBSCL >>
Các Thông báo TKB - Lịch thi Xem điểm Gửi - Nhận thư

Các Thông báo

Quyết định số 373/ĐT về việc công nhận tốt nghiệp Đại học Tại chức cho sinh viên
(Cập nhật ngày: 22/04/11)


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT TP. HCM

--------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------------------

Số: 373/ĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc : Công nhận tốt nghiệp Đại học Tại chức cho sinh viên

--------------------------------

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 66/2001/QĐ-TTg ngày 26-04-2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quy chế thi, kiểm tra học phần, xét cấp chứng chỉ đại học đại cương, thi và công nhận tốt nghiệp cho hệ đào tạo đại học, cao đẳng tại chức ban hành theo Quyết định số 36/2007QĐ-BGDĐT ngày 28-06-2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Biên bản của Hội đồng xét tốt nghiệp Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh ngày 19-04-2011;

Theo đề nghị của Ông Trưởng Phòng Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công nhận tốt nghiệp Đại học cho 236  sinh viên hệ tại chức như sau:

- 14 sinh viên ngành Xây dựng công trình thủy gồm: 14 sinh viên K2-CT.

- 97 sinh viên ngành Xây dựng cầu đường gồm: 36 sinh viên K13-HCM, 02 sinh viên K12-HCM, 09 sinh viên K10-VT, 14 sinh viên K2005-BD, 15 sinh viên K2005-DL, 03 sinh viên K2005-TV, 16 sinh viên K2004-CM, 02 sinh viên K2004-ĐT.

- 25 sinh viên ngành Kinh tế vận tải biển  gồm: 02 sinh viên K11-HCM, 01 sinh viên K2-CT, 02 sinh viên K12-HCM, 01 sinh viên K13-HCM, 11 sinh viên K14-HCM, 08 sinh viên K11-VT.

- 100 sinh viên ngành Kinh tế xây dựng gồm: 73 sinh viên K2006-CT, 08 sinh viên K14-HCM, 05 sinh viên K13-HCM, 02 sinh viên K2005-C6, 01 sinh viên K10-HCM, 08 sinh viên K11-VT, 03 sinh viên K10-VT.

(Có danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp kèm theo, xem tại đây)

Điều 2: Thời gian công nhận tốt nghiệp kể từ ngày ký quyết định.

Điều 3: Các Ông / Bà Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng Khoa Tại chức, Trưởng các bộ phận liên quan và các sinh viên có tên trong danh sách kèm theo nói trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Bộ GD&ĐT.     

- Ban Giám Hiệu.

- Như Điều 3.     

- Lưu ĐT, HC-TH.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Nguyễn Văn Thư