ĐH GTVT TP.HCM - Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp >>
Các Thông báo TKB - Lịch thi Xem điểm Gửi - Nhận thư

XEM ĐIỂM THI CÁC MÔN

Chọn lớp  
Kết quả điểm thi Lớp XC10DT
Năm thứ 1
STT Môn thi Lần 1 Lần 2 Lần 3
Ngày thi Điểm Ngày thi Điểm Ngày thi Điểm
1    Triết Học 07/10 Xem 06/11/10 Xem Xem
2    Trắc Địa 25/09/2011 Xem Xem
3    Sức Bền VL1 24/09/2011 Xem Xem
4    Hình họa 24/07/10 Xem 06/11/2010 Xem Xem
5    Anh văn CB1 07/11/10 Xem 22/01/11 Xem 28/04/2011 Xem
6    Hóa đại cương 22/01/11 Xem 07/05/2011 Xem 24/09/2011 Xem
7    Tin học đại cương 23/01/11 Xem 07/05/2011 Xem Xem
8    Vật lí 1 22/01/11 Xem 08/05/2011 Xem 28/07/11 Xem
9    Toán cao cấp 23/01/11 Xem
10    Toán Cao Cấp 2 07/05/2011 Xem 28/07/11 Xem 24/09/2011 Xem
11    Tiếng Anh CB2 08/05/2011 Xem 29/07/11 Xem
12    Cơ Lý Thuyết 07/05/2011 Xem 29/07/11 Xem Xem
Năm thứ 2
STT Môn thi Lần 1 Lần 2 Lần 3
Ngày thi Điểm Ngày thi Điểm Ngày thi Điểm
1    Cơ học kết cấu 1 27/04/12 Xem Xem Xem
2    Toán chuyên đề 1 Xem Xem Xem
3    Thủy lực 17/03/12 Xem Xem Xem
4    Vật liệu xây dựng 18/03/12 Xem Xem
5    Thí nghiệm SBVL 18/12/11 Xem
6    Thực tập địa chất công trình 09/11 Xem
7    Địa chất công trình 28/07/11 Xem 24/09/2011 Xem Xem
8    CNXH 29/07/11 Xem 25/09/2011 Xem Xem
9    Kinh tế chính trị 28/07/11 Xem 25/09/2011 Xem Xem
10    Vật lí 2 29/07/11 Xem Xem Xem
11    Thí nghiệm vật liệu xây dựng Xem
12    Sức bền vật liệu 2 27/04/12 Xem Xem
13    Kết cấu bê tông cốt thép 27/04/12 Xem Xem Xem
14    Vẽ kỹ thuật xây dựng 18/03/12 Xem Xem Xem
15    Đường lối cách mạng Đảng CSVN 17/03/12 Xem Xem
16    Tư tưởng HCM 26/04/10 Xem Xem Xem
17    Kiến trúc 26/04/13 Xem Xem
18    Trắc địa công trình 14/05/13 Xem
Năm thứ 3
STT Môn thi Lần 1 Lần 2 Lần 3
Ngày thi Điểm Ngày thi Điểm Ngày thi Điểm
1    kỹ thuật thi công & Máy XD 26/04/12 Xem Xem
2    Cơ học đất 30/08/12 Xem Xem Xem
3    ĐA. Kết cấu BTCT Xem Xem
4    Kết cấu bê tông cốt thép 2 13/11/12 Xem Xem Xem
5    Kết cấu thép1 13/11/12 Xem Xem Xem
6    Kinh tế xây dựng Xem Xem Xem
7    ĐA kết cấu BTCT 2` 30/12/12 Xem Xem
8    Nền và Móng 13/01/13 Xem Xem Xem
9    Thực tập trắc địa Xem
10    Pháp luật đại cương 14/05/13 Xem Xem Xem
11    Tiếng anh CN XD DD &CN 13/05/13 Xem Xem Xem
12    ĐA. Kiến trúc Xem Xem
13    ĐA. Nền móng Xem Xem Xem
14    Cơ học kết cấu 2 13/05/13 Xem Xem Xem
15    Đàn hồi ƯD & PP phân tử hữu hạn 23/07/13 Xem Xem Xem
16    Kết cấu thép 2 23/07/13 Xem Xem Xem
17    Tổ chức thi công 24/07/13 Xem Xem
Năm thứ 4
STT Môn thi Lần 1 Lần 2 Lần 3
Ngày thi Điểm Ngày thi Điểm Ngày thi Điểm
1    HL_Trắc địa công trình Xem
2    ƯD Tin học trong thiết kế 05/11/13 Xem Xem Xem
3    HL_Vẽ kỹ thuật 14/08/14 Xem Xem Xem
4    Luật xây dựng 15/03/14 Xem Xem Xem
5    Công trình trên nền đất yếu 16/03/14 Xem Xem Xem
6    HL_Chủ nghĩa xã hội 29/03/14 Xem
7    Kết cấu BTCT3 15/03/14 Xem
8    Công trình giao thông 20/05/14 Xem Xem Xem
9    HL_Kết cấu thép 1 18/06/14 Xem
10    Kết cấu BTCT3 Xem Xem
11    An toàn lao động 20/05/14 Xem Xem Xem
12    HL_Cơ học đất Xem
13    HL_Anh văn CN 19/07/14 Xem
14    HL_Kết cấu BTCT1 Xem
15    HL_Cơ học kết cấu 2 27/07/14 Xem
16    HL_Công trình trên nền đất yếu Xem
17    HL_Vật lý 1 20/07/14 Xem
18    Nhà nhiều tầng 19/07/14 Xem Xem Xem
19    Kỹ thuật thi công 2 19/05/14 Xem Xem
20    HL_Hóa ĐC 20/07/14 Xem
21    HL_Đàn hồi UD & PP Phân tử hữu hạn Xem
22    HL_Hóa ĐC 20/07/14 Xem
23    HL_Triết học 28/09/14 Xem
24    Quản lý dự án xây dựng 21/09/14 Xem Xem
25    HL_Cơ học kết cấu 1 20/08/14 Xem
26    HL_Cơ lý thuyết 08/11/14 Xem
27    Động lực học công trình 09/11/14 Xem
28    Thí nghiệm cơ học đất 20/02/13 Xem
29    Thực tập kỹ thuật 15/11/13 Xem
Năm thứ 5
STT Môn thi Lần 1 Lần 2 Lần 3
Ngày thi Điểm Ngày thi Điểm Ngày thi Điểm
1    Cấp thoát nước 21/09/14 Xem Xem
2    Thí nghiệm cơ học đất 20/02/13