ĐH GTVT TP.HCM - Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp >>
Các Thông báo TKB - Lịch thi Xem điểm Gửi - Nhận thư
Lịch thi Lịch học


Lịch học của các lớp tại Đồng Tháp


>> Lịch học học kì 1 CD13ĐT năm học 2014-2015 

>> Lịch học học kì 8 KX10ĐT, học kì 9 XC10ĐT


>> Lịch học học kì 2 lớp CD13DT năm học 2013-2014

>> Lịch học học kì 1 lớp CD13DT tại Đồng Tháp năm học 2013-2014


>> Lịch học học kì 1 các lớp t
ại Đồng Tháp năm học 2013-2014

>> Lịch học lớp khóa 2009, 2010 tiếp kỳ 6, 7, 8
 

>> Lịch học lớp khóa 2009, 2010 tiếp kỳ 5, 6,7  năm học 2011-2012 

>> Lịch học lớp khóa 2009, 2010 tiếp kỳ 4, 5, 6  năm học 2011-2012

>> Lịch học lớp XC09DT, XC10D,  KX10DT năm học 2011-2012 


Lịch thi
Lịch thi lần 1,2,3 tại Đồng Tháp đợt thi tháng 01 2015  (Cập nhật ngày 07/01/15)

Lịch thi lần 1,2,3 lớp KX10ĐT, XC10ĐT - 18/12/2014   (Cập nhật ngày 15/10/14)

Lịch thi lần 1,2,3 các lớp tại Đồng Tháp Đợt Tháng 09/2014  (Cập nhật ngày 08/09/14)

Lịch thi lần 1,2,3 Lớp XC10ĐT, KX10ĐT, CD13ĐT đợt Tháng 7/2014  (Cập nhật ngày 27/06/14)

Lịch thi lần 1,2, 3 lớp XC09ĐT tại Đồng Tháp đợt Tháng 6/2014  (Cập nhật ngày 29/05/14)

Lịch thi lần 1,2,3 các lớp XC09ĐT, XC10ĐT, KX10ĐT, CD13ĐT tại Đồng Tháp  (Cập nhật ngày 22/04/14)

Lịch thi các lớp KX09ĐT, XC10DT, KX10DT, CD13DT  (Cập nhật ngày 12/02/14)

Lịch thi các lớp Đồng Tháp tháng 11/2013  (Cập nhật ngày 23/10/13)

Lịch thi lần 1, 2, 3 các lớp VLVH tại Đồng Tháp tháng 7/2013  (Cập nhật ngày 19/06/13)

Lịch thi lần 1, 2, 3 của các lớp XC09DT, XC10DT, KX10DT  (Cập nhật ngày 22/04/13)