Nhân sự >>

PHÒNG ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC

1. Chức năng

Phòng Đào tạo vừa làm - vừa học có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện công tác đào tạo vừa làm vừa học, theo kế hoạch nội dung, chương trình đào tạo, của Trường và theo quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Nhiệm vụ

Nghiên cứu xây dựng kế hoạch cụ thể phục vụ cho công tác đào tạo của Trường, trình Hiệu trưởng phê duyệt bao gồm: kế hoạch đào tạo toàn khóa, từng năm học, từng loại hình cụ thể. Đồng thời lên kế hoạch và tổ chức thực hiện việc học và thi học kỳ cho các đơn vị đào tạo vừa làm vừa học trực thuộc;
Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh bao gồm thông báo nội dung, đối tượng, chỉ tiêu, ngành tuyển sinh hằng năm theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Thực hiện công tác quản lý trong quá trình đào tạo bao gồm:
- Căn cứ chương trình, kế hoạch của phòng đối với các khóa và các đơn vị liên kết để thông báo khối lượng giảng dạy cho các Khoa, Bộ môn;
- Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đào tạo đã ban hành;
- Quản lý khối lượng giảng dạy của các khoa, bộ môn và các chế độ về công tác giảng dạy; tổ chức hợp đồng giảng dạy và thanh quyết toán khối lượng giảng dạy;
- Phối hợp với các khoa và các bộ môn xây dựng, sửa đổi nội dung, chương trình đào tạo, nội dung các môn học;
- Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập cùng và những điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy và học tập;
- Quản lý toàn diện sinh viên hệ vừa làm vừa học tại trường và tại các đơn vị liên kết theo đúng Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Quản lý kết quả học tập của sinh viên; tổ chức xét học tiếp, ngưng học và buộc thôi học; tổ chức xét và cấp các giấy chứng nhận theo quy định.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan để đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên viên;
- Chủ trì xem xét tất cả những vi phạm của sinh viên hệ vừa làm vừa học trong thời gian của khoá học, kịp thời gửi văn bản về đơn vị có cán bộ đi học để phối hợp xử lý đúng và có hiệu quả.
- Quản lý và có chế độ lưu trữ thống nhất, đầy đủ hệ thống sổ sách công tác giáo vụ trong toàn trường; lưu trữ các tài liệu cần thiết về công tác giáo vụ và các giấy tờ khác liên quan đến công tác đào tạo cũng như tuyển sinh;
- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác xét tốt nghiệp; tổ chức Hội đồng xét tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp cuối khóa.

3. Nhân sự

1./ Ths. Lê Văn Hiền – Trưởng Phòng

- Phụ trách chung công tác của Phòng.

- Chỉ đạo trực tiếp công tác Kế hoạch và Tuyển sinh.

2./  Cử nhân Nông Hữu Bình

- Lập Thời khóa biểu của các lớp tại cơ sở Trường và Vũng Tàu

- Phối hợp với Thanh tra quản lý các lớp; sắp xếp phòng học, phòng thi tại cơ sở trường (theo dõi, tổng hợp giảng viên nghỉ dạy để bố trí dạy bù).

- Kết hợp với nhân viên cơ sở Vũng Tàu theo dõi, nắm bắt tình hình giảng dạy, học tập của các lớp ở cơ sở và thường xuyên trao đổi với Trưởng Phòng.

            - Lập lịch thi (lần 1, 2, 3 và học lại ở cơ sở Trường và Vũng Tàu)

            - Tổ chức công tác thi học kỳ, thi lại tại cơ sở Vũng Tàu; kiểm tra, theo dõi thi HK tại cơ sở trường.

            - Hướng dẫn và trả lời quy chế, chương trình đào tạo cho HV.

            - Chỉ đạo và kiểm tra việc tổng hợp điểm để xét lưu ban lên lớp, đủ điều kiện thi, làm luận văn, đồ án TN (kiểm tra điểm của HV) theo quy chế.

            - Ra các Quyết định liên quan đến ngừng học, buộc thôi học, xoá tên và QĐ thành lập Hội đồng hỏi thi Tốt nghiệp…

            - Cập nhật thông tin và phụ trách trang tin của Phòng trên website trường.

3./ Cử nhân Huỳnh Thanh Sơn

            - Tiếp nhận toàn bộ phiếu điểm từ các cơ sở đồng thời đôn đốc các Giảng viên trả điểm thi đúng thời gian.

            - Nhập điểm lần 1, 2, 3 và học lại; điểm bảo lưu cho học viên và trả lời thắc mắc về điểm cho HV.

            - In phiếu thi lần 1, 2, 3 cho tất cả các lớp

            - In bảng điểm, GCN Sinh viên, GCN hoàn thành CT học cho SV có nhu cầu.

            - Tổng hợp điểm (theo mẫu) để xét ngừng học, lên lớp, đủ điều kiện thi, làm luận văn, đồ án TN.

            - Quản lý lệ phí in Bảng điểm, GCN cho Học viên…

            - Tham gia công tác tuyển sinh và coi thi ở các cơ sở .

4./ Cử nhân Kiều Anh Pháp

            - Lập thời khóa biểu các lớp cơ sở liên kết

            - Lập lịch thi lần 1, 2, 3 và học lại; Kế hoạch coi thi, tham gia coi thi các cơ sở.

            - Ra phiếu báo giảng dạy và chuyển cho Bộ môn hoặc GV

- Kiểm tra, đôn đốc lịch học của các cơ sở liên kết và thường xuyên phối hợp với các cơ sở để nắm bắt tình hình giảng dạy, học tập cũng như các vấn đề liên quan.

            - Tổ chức và quản lý học lại cho SV của tất cả các cơ sở liên kết.

            - Thanh toán tiền thi lại, học lại cho GV và cơ sở

            - Lập kế hoạch, kiểm tra và đối chiếu Bằng TN cho HV các cơ sở liên kết chuyển kết quả, hồ sơ cho Huyền.

            - Nắm bắt tình hình giảng dạy, học tập tại cc cơ sở và thường xuyên trao đổi với Trưởng Phòng.

            - Phối hợp với bộ phận quản lý điểm để xét buộc thơi học, xét tốt nghiệp cho các lớp ở cơ sở.

            - Nhận và trả đơn từ của HV ở các cơ sở liên kết.

            - Tham gia công tác tuyển sinh.

5./ Cử nhân Huỳnh Văn Kiệt

- Phối hợp với đồng chí Trung về công tác tuyển sinh: Thông tin TS, lập kế hoạch, thông báo TS; quảng cáo tiếp thị hàng năm, các cơ sở, địa phương mới.

- Ra quyết định Hội đồng TS và bộ phận giúp việc hệ VLVH hàng năm

- Hoàn thành các thủ tục thi TS, nhập học cho HV đã trúng tuyển (đặc biệt cung cấp cho bộ phận TS về đối tượng ưu tiên…)

- Phối hợp với phòng ĐT trong công tác chấm thi, gọi HV nhập học

- Quản lý Hồ sơ TS, Hồ sơ HV, danh sách HV theo hồ sơ nhập học

- Quản lý kho lưu trữ của Phòng.

- Đưa bảng điểm lên Website trường.

- Tham gia công tác coi thi ở các cơ sở liên kết.

6./ Kỹ sư Nguyễn Như Thu 

            - Xét danh sách đủ điều kiện dự thi hết môn, thu tiền tư cách dự thi và thanh toán tiền tư cách, học lại, thi lại cho giảng viên.

            - Tổ chức và quản lý học lại cho các lớp ở cơ sở trường.

            - Nhận, theo dõi, quản lý và trả đơn từ của HV (đã thống nhất với các đầu mối)

            - Nhận, quản lý và cấp phát Bằng TN cho HV

            - Nhận, giao và quản lý toàn bộ công văn, QĐ của Phòng

            - Quản lý và ghi chép sổ sách của khoa; theo dõi chấm công thực tế và chấm công tính lương ngoài giờ cho Phòng.

            - Chủ động trong việc rà soát Hồ sơ, thủ tục để xét TN và làm Bằng TN cho SV. Theo dõi HV tốt nghiệp (nhập theo QĐ tốt nghiệp từng đợt).

            - Cập nhật dữ liệu văn bằng tốt nghiệp lên website trường

            - Hàng tháng làm báo cáo tổng hợp tình hình công tác của Phòng.

            - Phụ trách công tác tài chính Phòng.

            - Tham gia công tác tuyển sinh

7./ Kỹ sư Bùi Thị Thu Huyền   

            - Phụ trách Hợp đồng giảng dạy hệ VLVH cho Giáo viên dạy vượt giờ, giáo viên thỉnh giảng và hợp đồng từ các cơ sở liên kết gửi lên.

            - Tổng hợp thanh toán cho các giáo viên khi đã hoàn thành môn học (đã nộp điểm)

            - Lập kế hoạch, kiểm tra và đối chiếu Bằng TN cho cơ sở trường và cơ sở Vũng Tàu

            - Phối hợp với Thu để rà soát hồ sơ xét Tốt nghiệp cho HV và hỗ trợ Thu một số công việc khi nghỉ.

            - Phối hợp với phòng Tài vụ rà soát học phí của HV đủ điều kiện dự thi theo học kỳ.

            - Dự trù cấp phát và quản lý văn phòng phẩm, vật tư, trang thiết bị của Phòng.

8./ Cử nhân Huỳnh Thị Kim Anh – Giáo vụ tại cơ sở đào tạo Vũng Tàụ :

- Thông báo, theo dõi lịch học, lịch thi; tình hình lên lớp của Giáo viên, sinh viên (đôn đốc, kiểm tra…)

- Tiếp nhận bảng điểm và chuyển cho các lớp kịp thời.

- Nhận đơn đăng ký và thu lệ phí học ghép, học lại chuyển cho nhân viên giáo vụ phòng ĐT VLVH phụ trách Vũng Tàu.

            - Tham gia công tác coi thi lần 1, 2, 3;

- Phối hợp với nhân viên phụ trách cơ sở VT của phòng giải quyết các vấn đề liên quan đến  công tác quản lý học viên (cần thiết báo cáo trực tiếp với Trưởng phòng).

            - Hàng tuần tổng hợp tình hình lên lớp và báo cáo về Phòng Đào tạo VLVH, ban thanh tra đào tạo theo đường Email.

            - Tham gia công tác tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học.

*/ GHI CHÚ :

+ Lịch trực sáng, đột xuất do chủ nhiệm khoa phân công.
+ Khi có CV đột xuất cần huy động trưởng khoa sẽ tập trung giải quyết công việc.

4. Liên hệ: (08) 38980429