Chương trình - Quy chế đào tạo >>

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

Hệ vừa làm vừa học :

Hệ chính qui bằng 2

  • Ngành Kinh tế vận tải biển
  • Ngành Đóng tàu và công trình nổi

Hệ liên thông đại học: Thời gian học 2 năm (Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Chính quy)

  • Ngành Kinh tế vận tải biển
  • Ngành Công nghệ thông tin
  • Ngành Khai thác Máy tàu thủy
  • Ngành Điều khiển tàu biển
  • Ngành Xây dựng cầu đường
  • Ngành Kinh tế xây dựng
  • Ngành Cơ khí ô tô

     Đối với hệ đào tạo không chính qui, chương trình đào tạo kéo dài trong thời gian 4 - 5 năm. Trong đó học kỳ cuối là thực tập tốt nghiệp và làm luận văn, đồ án tốt nghiệp.


QUY CHẾ ĐÀO TẠO

 > Quy chế Học viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hình thức vừa làm vừa học

 > Quy chế về đào tạo bằng hai

 > Quyết định V/v Ban hành Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

 > Quy định về công tác quản lý đào tạo hệ không chính quy và các lớp đào tạo ngoài giờ

 > Hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

 > Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hình thức vừa làm vừa học