Nhân sự >>

PHÒNG ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC

1. Chức năng

Phòng Đào tạo vừa làm - vừa học có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện công tác đào tạo vừa làm vừa học, theo kế hoạch nội dung, chương trình đào tạo, của Trường và theo quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Nhiệm vụ

Nghiên cứu xây dựng kế hoạch cụ thể phục vụ cho công tác đào tạo của Trường, trình Hiệu trưởng phê duyệt bao gồm: kế hoạch đào tạo toàn khóa, từng năm học, từng loại hình cụ thể. Đồng thời lên kế hoạch và tổ chức thực hiện việc học và thi học kỳ cho các đơn vị đào tạo vừa làm vừa học trực thuộc;
Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh bao gồm thông báo nội dung, đối tượng, chỉ tiêu, ngành tuyển sinh hằng năm theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Thực hiện công tác quản lý trong quá trình đào tạo bao gồm:
- Căn cứ chương trình, kế hoạch của phòng đối với các khóa và các đơn vị liên kết để thông báo khối lượng giảng dạy cho các Khoa, Bộ môn;
- Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đào tạo đã ban hành;
- Quản lý khối lượng giảng dạy của các khoa, bộ môn và các chế độ về công tác giảng dạy; tổ chức hợp đồng giảng dạy và thanh quyết toán khối lượng giảng dạy;
- Phối hợp với các khoa và các bộ môn xây dựng, sửa đổi nội dung, chương trình đào tạo, nội dung các môn học;
- Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập cùng và những điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy và học tập;
- Quản lý toàn diện sinh viên hệ vừa làm vừa học tại trường và tại các đơn vị liên kết theo đúng Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Quản lý kết quả học tập của sinh viên; tổ chức xét học tiếp, ngưng học và buộc thôi học; tổ chức xét và cấp các giấy chứng nhận theo quy định.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan để đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên viên;
- Chủ trì xem xét tất cả những vi phạm của sinh viên hệ vừa làm vừa học trong thời gian của khoá học, kịp thời gửi văn bản về đơn vị có cán bộ đi học để phối hợp xử lý đúng và có hiệu quả.
- Quản lý và có chế độ lưu trữ thống nhất, đầy đủ hệ thống sổ sách công tác giáo vụ trong toàn trường; lưu trữ các tài liệu cần thiết về công tác giáo vụ và các giấy tờ khác liên quan đến công tác đào tạo cũng như tuyển sinh;
- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác xét tốt nghiệp; tổ chức Hội đồng xét tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp cuối khóa.

3. Nhân sự

1./ ThS. Lê Văn Hiền – Trưởng phòng

- Phụ trách chung công tác của khoa.
- Chỉ đạo trực tiếp công tác Kế hoạch về Tuyển sinh.

2./ ThS. Nguyễn Đức Hiếu – Phó Trưởng phòng

3./ Cử nhân Nông Hữu Bình – NV giáo vụ (Phụ trách cơ sở Vũng tàu)

- Lập Thời khóa biểu của các lớp tại cơ sở Trường và Vũng Tàu
- Tham gia quản lý cc lớp, sắp xếp phòng học, phòng thi tại cơ sở trường (theo dõi, tổng hợp giáo viên nghỉ dạy để bố trí dạy bù).
- Theo dõi tình hình giảng dạy, học tập của các lớp ở cơ sở Vũng Tàu; hàng tháng làm báo cáo gửi nhân viên tổng hợp (cần thiết báo cáo trực tiếp với Trưởng khoa)
- Lập lịch thi (lần 1, 2, 3 và học lại ở cơ sở Trường và Vũng tàu)
- Tổ chức công tác thi học kỳ, thi lại tại Vũng Tàu .
- Phụ trách việc quản lý điểm toàn diện.
- In phiếu điểm, GCN hoàn thành CT học (khóa quản lý) 
- Cùng trả lời thắc mắc về điểm, quy chế cho SV
- Chỉ đạo và kiểm tra việc tổng hợp điểm để xét lưu ban lên lớp, đủ điều kiện thi, làm luận văn, đồ án TN và đủ điều kiện xét TN theo quy chế.
- Ra các Quyết định liên quan đến ngừng học, buộc thôi học, hội đồng TN…

4./ Cử nhân Huỳnh Thanh Sơn – NV Giáo vụ (Tổng hợp và quản lý điểm)

- Tiếp nhận toàn bộ phiếu điểm từ các cơ sở đồng thời đôn đốc các Giáo viên trả điểm thi.
- Đưa bảng điểm lên Website trường.
- Nhập điểm lần 1, 2, 3 và học lại
- In phiếu thi lần 1, 2, 3 cho tất cả các lớp
- In bảng điểm, GCN Sinh viên, GCN hoàn thành CT học cho SV có nhu cầu
- Tổng hợp điểm (theo mẫu) để xét lưu ban lên lớp, đủ điều kiện thi, làm luận văn, đồ án TN.
- Quản lý lệ phí in Bảng điểm, GCN SV…
- Tham gia công tác tuyển sinh

5./ Cử nhân Kiều Anh Pháp – NV giáo vụ (Phụ trách các cơ sở liên kết)

- Lập thời khóa biểu các lớp cơ sở liên kết
- Lập lịch thi lần 1, 2, 3 và học lại; Kế hoạch coi thi, tham gia coi thi các cơ sở.
- Ra phiếu báo giảng dạy và chuyển cho Bộ môn hoặc GV
- Kiểm tra, đôn đốc lịch học của các cơ sở liên kết và thường xuyên phối hợp với các cơ sở để nắm bắt tình hình giảng dạy, học tập cũng như các vấn đề liên quan .
- Tổ chức và quản lý học lại cho SV của tất cả các cơ sở liên kết.
- Thanh toán tiền thi lại, học lại cho GV và cơ sở
- Lập kế hoạch, kiểm tra và đối chiếu Bằng TN các cơ sở liên kết
- Nắm bắt tình hình giảng dạy, học tập tại các cơ sở hàng tháng làm báo cáo gửi nhân viên tổng hợp (cần thiết báo cáo trực tiếp với Trưởng khoa).
- Phối hợp với bộ phận quản lý điểm để xét lưu ban, thôi học cho các lớp ở cơ sở.
- Tham gia công tác tuyển sinh

6./ Cử nhân Huỳnh Văn Kiệt – NV giáo vụ (Phụ trách công tác tuyển sinh)

- Phối hợp với đồng chí Trung về công tác tuyển sinh: Thông tin TS, lập kế hoạch, thông báo TS; quảng cáo tiếp thị hàng năm, các cơ sở, địa phương mới.
- Ra quyết định Hội đồng TS và bộ phận giúp việc hệ VLVH hàng năm
- Hoàn thành các thủ tục thi TS, nhập học cho SV đã trúng tuyển (đặc biệt cung cấp cho bộ phận TS về đối tượng ưu tiên…)
- Phối hợp với phòng ĐT trong công tác chấm thi, gọi SV nhập học
- Quản lý danh sách SV theo hồ sơ nhập học (toàn bộ)
- Quản lý kho lưu trữ của khoa.
- Tham gia công tác coi thi ở các cơ sở liên kết.

7./ Cử nhân Nguyễn Như Thu – NV Giáo vụ

- Xét danh sách đủ điều kiện dự thi hết môn, thu tiền tư cách dự thi
- Tổ chức và quản lý học lại cho các lớp ở cơ sở trường
- Thanh toán tiền tư cách, học lại, thi lại cho giáo viên
- Nhận, theo dõi, quản lý và trả đơn từ của SV
- Nhận, quản lý và cấp phát Bằng TN cho SV
- Nhận, giao và quản lý toàn bộ công văn, QĐ của khoa
- Làm dự trù mua sắm và quản lý văn phòng phẩm cho khoa
- Quản lý vật tư, trang thiết bị của khoa
- Quản lý và ghi chép số sách của khoa; theo dõi chấm công, quản lý Bảng chấm công thực tế, tính lương ngoài giờ cho khoa.
- Cập nhật thông tin và phụ trách trang tin trên website của khoa
- Phối hợp với Cô Châu để xét Tốt nghiệp cho SV
- Theo dõi SV tốt nghiệp (nhập theo QĐ tốt nghiệp từng đợt)
- Hàng tháng làm báo cáo tổng hợp tình hình công tác của khoa.
- Phụ trách công tác tài chính khoa.
- Tham gia công tác tuyển sinh

*/ GHI CHÚ :

+ Lịch trực sáng, đột xuất do chủ nhiệm khoa phân công.
+ Khi có CV đột xuất cần huy động trưởng khoa sẽ tập trung giải quyết công việc.

4. Liên hệ: (08) 38980429