Trang chủ | Đào tạo | Thư viện | Tuyển sinh | Sinh viên
Trang Chủ Đăng Kí Hỏi/Đáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Đánh Dấu Đã Đọc

Quay Lại   Diễn đàn Sinh viên > Hỏi/Đáp
Ký danh
Mật khẩu

BB Code
BB code is a set of tags based on the HTML language that you may already be familiar with. They allow you to add formatting to your messages in the same way as HTML does, but have a simpler syntax and will never break the layout of the pages you are viewing. The ability to use BB code is set on a forum-by-forum basis by the administrator, so you should check the forum rules when you post a new message.

Below is a list of the BB code tags you can use to format your messages.
Danh sách mã BB
[b], [i], [u] In đậm / In nghiêng / Gạch dưới
[color] Màu sắc
[size] Kích thước
[font] Kiểu chữ
[highlight] Nhấn mạnh
[left], [right], [center] Trái / Phải / Canh giữa
[indent] Lề
[email] Liên kết Email
[url] Siêu liên kết URL
[thread] Liên kết chủ đề
[post] Liên kết bài viết
[list] Danh sách Dấu / Danh sách Nâng cao
[img] Ảnh
[code]
[php] Mã PHP
[html] Mã HTML
[quote] Trích dẫn
[noparse] Stop BB Code Parsing
[attach] Tập tin đính kèm
[flash] Post nhạc flash
[inwindow] Inwindow
[marquee] Chữ chạy
[music] Post nhạc
[ram] Post nhạc ram
[shadow] Chữ bóng
Incorrect BB Code Usage:
  • [url] www.example.com [/url] - don't put spaces between the bracketed code and the text you are applying the code to.
  • [email]myname@domain.com[email] - the end brackets must include a forward slash ([/email])

In đậm / In nghiêng / Gạch dưới
Mã BB [b], [i] và [u] cho phép bạn tạo văn bản chữ in đậm, in nghiêng và gạch dưới.
Cách dùng [b]giá trị[/b]
[i]giá trị[/i]
[u]giá trị[/u]
Ví dụ Cách dùng [b]văn bản này in đậm[/b]
[i]văn bản này in nghiêng[/i]
[u]văn bản này được gạch dưới[/u]
Ví dụ Kết quả văn bản này in đậm
văn bản này in nghiêng
văn bản này được gạch dưới

Màu sắc
Thẻ [color] cho phép bạn đổi màu sắc của văn bản.
Cách dùng [color=Tùy chọn]giá trị[/color]
Ví dụ Cách dùng [color=blue]văn bản này màu xanh[/color]
Ví dụ Kết quả văn bản này màu xanh

Kích thước
Thẻ [size] cho phép bạn thay đổi kích thước của văn bản.
Cách dùng [size=Tùy chọn]giá trị[/size]
Ví dụ Cách dùng [size=+2]văn bản có kích thước lớn gấp 2 lần bình thường[/size]
Ví dụ Kết quả văn bản có kích thước lớn gấp 2 lần bình thường

Kiểu chữ
Thẻ [font] cho phép bạn thay đổi kiểu chữ của văn bản.
Cách dùng [font=Tùy chọn]giá trị[/font]
Ví dụ Cách dùng [font=courier]văn bản này có kiểu chữ courier[/font]
Ví dụ Kết quả văn bản này có kiểu chữ courier

Nhấn mạnh
Thẻ [highlight] cho phép bạn nhấn mạnh văn bản.
Cách dùng [highlight]giá trị[/highlight]
Ví dụ Cách dùng [highlight]văn bản này được nhấn mạnh[/highlight]
Ví dụ Kết quả văn bản này được nhấn mạnh

Trái / Phải / Canh giữa
Thẻ [left], [right] và [center] cho phép bạn đổi canh lề của văn bản.
Cách dùng [left]giá trị[/left]
[center]giá trị[/center]
[right]giá trị[/right]
Ví dụ Cách dùng [left]văn bản này được canh trái[/left]
[center]văn bản này canh giữa[/center]
[right]văn bản này được canh phải[/right]
Ví dụ Kết quả
văn bản này được canh trái
văn bản này canh giữa
văn bản này được canh phải

Lề
Thẻ [indent] cho phép bạn viết thụt vào đầu dòng.
Cách dùng [indent]giá trị[/indent]
Ví dụ Cách dùng [indent]văn bản này được canh lề[/indent]
Ví dụ Kết quả
văn bản này được canh lề

Liên kết Email
Thẻ [email] cho phép bạn tạo liên kết đến địa chỉ email. Bạn có thể kèm tùy chọn để đánh dấu liên kết.
Cách dùng [email]giá trị[/email]
[email=Tùy chọn]giá trị[/email]
Ví dụ Cách dùng [email]j.doe@example.com[/email]
[email=j.doe@example.com]Nhấp vào đây để gửi email cho tôi[/email]
Ví dụ Kết quả j.doe@example.com
Nhấp vào đây để gửi email cho tôi

Siêu liên kết URL
Thẻ [url] cho phép bạn liên kết đến website hoặc file khác.
Cách dùng [url]giá trị[/url]
[url=Tùy chọn]giá trị[/url]
Ví dụ Cách dùng [url]/diendan[/url]
[url=/diendan]Diễn đàn Sinh viên[/url]
Ví dụ Kết quả /diendan
Diễn đàn Sinh viên

Liên kết chủ đề
Thẻ [thread] cho phép bạn liên kết đến các chủ đề bằng các định danh chủ đề.
Cách dùng [thread]định danh chủ đề[/thread]
[thread=định danh chủ đề]giá trị[/thread]
Ví dụ Cách dùng [thread]42918[/thread]
[thread=42918]Nhấp vào đây![/thread]
(Chú ý: định danh bài viết/chủ đề chỉ là ví dụ và không liên kết đến một bài viết/chủ đề hợp lệ nào.)
Ví dụ Kết quả /diendan/showthread.php?t=42918
Nhấp vào đây!

Liên kết bài viết
Thẻ [post] liên kết đến các bài viết chỉ định bằng định danh.
Cách dùng [post]định danh bài viết[/post]
[post=định danh bài viết]giá trị[/post]
Ví dụ Cách dùng [post]269302[/post]
[post=269302]Nhấp vào đây![/post]
(Chú ý: định danh bài viết/chủ đề chỉ là ví dụ và không liên kết đến một bài viết/chủ đề hợp lệ nào.)
Ví dụ Kết quả /diendan/showthread.php?p=269302#post269302
Nhấp vào đây!

Danh sách Dấu
Thẻ [list] cho phép bạn tạo một danh sách đơn giản.
Cách dùng [list]giá trị[/list]
Ví dụ Cách dùng [list]
[*]danh sách 1
[*]danh sách 2
[/list]
Ví dụ Kết quả
  • danh sách 1
  • danh sách 2

Danh sách Nâng cao
Cách dùng [list=Tùy chọn]giá trị[/list]
Ví dụ Cách dùng [list=1]
[*]danh sách 1
[*]danh sách 2
[/list]

[list=a]
[*]danh sách 1
[*]danh sách 2
[/list]
Ví dụ Kết quả
  1. danh sách 1
  2. danh sách 2
  1. danh sách 1
  2. danh sách 2

Ảnh
Thẻ [img] cho phép bạn đưa hình vào trong bài viết.
Cách dùng [img]giá trị[/img]
Ví dụ Cách dùng [img]/diendan//diendan/bluelifelh/statusicon/forum_new.gif[/img] (Không liên kết)

[url=http://www.example.com] [img]/diendan//diendan/bluelifelh/statusicon/forum_new.gif[/img] [/url] (Liên kết)
Ví dụ Kết quả (Không liên kết)

(Liên kết)

Thẻ [code] chuyển tới một kiểu chữ có kích thước cố định và bảo lưu các khoảng cách.
Cách dùng [code]giá trị[/code]
Ví dụ Cách dùng [code]
<script type="text/javascript">
<!--
    alert("Hello world!");
//-->
</script>
[/code]
Ví dụ Kết quả
Mã:
<script type="text/javascript">
<!--
	alert("Hello world!");
//-->
</script>

Mã PHP
Thẻ [php] giống như thẻ [code], nhưng đánh dấu cho mã PHP.
Cách dùng [php]giá trị[/php]
Ví dụ Cách dùng [php]
$myvar = 'Hello World!';
for ($i = 0; $i < 10; $i++)
{
    echo $myvar . "\n";
}
[/php]
Ví dụ Kết quả
Mã PHP:
$myvar 'Hello World!';
for (
$i 0$i 10$i++)
{
    echo 
$myvar "\n";


Mã HTML
Thẻ [html] cho phép bạn hiển thị cú pháp nhấn cho mã HTML.
Cách dùng [html]giá trị[/html]
Ví dụ Cách dùng [html]
<img src="image.gif" alt="image" />
<a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
[/html]
Ví dụ Kết quả
Mã HTML:
<img src="image.gif" alt="image" />
<a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>

Trích dẫn
Thẻ [quote] cho phép bạn trích văn bản nội dung bài viết của 1 ai đó.
Cách dùng [quote]Trích dẫn[/quote]
[quote=Ký danh]giá trị[/quote]
Ví dụ Cách dùng [quote]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
[quote=John Doe]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
[quote=John Doe;69364]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
Ví dụ Kết quả
Trích dẫn:
Lorem ipsum dolor sit amet
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi John Doe
Lorem ipsum dolor sit amet
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi John Doe Xem Bài Gởi
Lorem ipsum dolor sit amet

Stop BB Code Parsing
Thẻ [noparse] cho phép bạn ngừng đối chiếu mã BB.
Cách dùng [noparse][b]giá trị[/b][/noparse]
Ví dụ Cách dùng [noparse][b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b][/noparse]
Ví dụ Kết quả [b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b]

Tập tin đính kèm
Thẻ [attach] cho phép bạn hiển thị đính kèm trong bài viết thay vì ở cuối bài. Nó chỉ hiển thị đính kèm thuộc bài viết mà nó được gửi.
Cách dùng [attach]mã đính kèm[/attach]
Ví dụ Cách dùng [attach]12345[/attach]
Ví dụ Kết quả

Post nhạc flash
Cách dùng [flash]giá trị[/flash]
Ví dụ Cách dùng [flash][/flash]
Ví dụ Kết quả

Inwindow
Cách dùng [inwindow]giá trị[/inwindow]
Ví dụ Cách dùng [div][/div]
Ví dụ Kết quả [div][/div]

Chữ chạy
Cách dùng [marquee]giá trị[/marquee]
Ví dụ Cách dùng [marquee][/marquee]
Ví dụ Kết quả

Post nhạc
Cách dùng [music]giá trị[/music]
Ví dụ Cách dùng [music][/music]
Ví dụ Kết quả

Post nhạc ram
Cách dùng [ram]giá trị[/ram]
Ví dụ Cách dùng [embed][/embed]
Ví dụ Kết quả [embed][/embed]

Chữ bóng
Cách dùng [shadow]giá trị[/shadow]
Ví dụ Cách dùng [shadow][/shadow]
Ví dụ Kết quả

Diễn đàn Sinh viên - Trường ĐH GTVT Tp.HCM
:: Trang chủ :: Giới thiệu :: Thư điện tử :: Liên hệ :: Developed by: Trường Đại học GTVT Tp.Hồ Chí Minh.