BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG

VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH


Số : 237/ĐT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

            Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định định mức đề tài hướng dẫn tốt nghiệp


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP. HỒ CHÍ MINH

 

-            Căn cứ quyết định số 66/2001/QĐ/TTg ngày 26/04/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Giao thông vận tải Tp Hồ Chí Minh trên cơ sở Phân hiệu Đại học Hàng hải;

-            Căn cứ Qui chế "Đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ Chính quy” ban hành kèm theo quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/06/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

-           Theo đề nghị cuả ông Trưởng phòng Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

ĐIỀU 1. Quy định về định mức đề tài hướng dẫn tốt nghiệp đối với giảng viên

Định mức đề tài hướng dẫn đối với giảng viên cho 1 đợt tốt nghiệp được quy định như sau:

+ Giảng viên có thâm niên giảng dạy từ 5 năm trở lên: tối đa 3 đề tài

+ Giảng viên chính: tối đa 5 đề tài

+ Giảng viên là thạc sỹ

-         Thâm niên giảng dạy dưới 2 năm: tối đa 3 đề tài

-         Thâm niên giảng dạy từ 2 năm trở lên: tối đa 5 đề tài

+ Giảng viên là tiến sỹ

-         Thâm niên giảng dạy dưới 2 năm: tối đa 5 đề tài

-         Thâm niên giảng dạy từ 2 năm trở lên: tối đa 7 đề tài )

Các trường hợp đặc biệt Trưởng khoa trình Hiệu trưởng xem xét quyết định.

 

ĐIỀU 2.  Quyết định có hiệu lực từ năm học 2007-2008. Các quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

 

ĐIỀU 3. Các Ông/Bà Trưởng phòng Đào tạo, Chủ nhiệm các khoa, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận :

- Ban Giám hiệu

- Như điều 3

- Lưu Phòng Đào Tạo

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS.TS.Trần Cảnh Vinh