Số lượt truy cập
24756499
Mail HCMUTRANS
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 

Liên hệ:
webmaster
Diễn đàn trực tuyến
 
 
THÔNG BÁO - QUY CHẾ

a TUYỂN DỤNG - HỌC BỔNG

Thông Báo Công Tác
Thông báo V/v Góp ý của quần chúng về kết quả bỏ phiếu tín nhiệm phiên họp sơ duyệt xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 12 năm 2012
(Cập nhật ngày: 20/04/2012)


TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU

 NGND – NGƯT
Số: 01/HĐ-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

V/v Góp ý của quần chúng về kết quả bỏ phiếu tín nhiệm phiên họp sơ duyệt xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 12 năm 2012.

 

 

 TP. HCM, ngày 20  tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi:   - Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên;

                  - Các đơn vị thuộc trường

Thực hiện Công văn số 1795/BGTVT-TCCB ngày 15 tháng 03 năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải về việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 12 năm 2012;

Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai kế hoạch xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT đến các đơn vị trong toàn Trường; Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND – NGƯT cấp trường đã nhận được 02 hồ sơ các đơn vị trực thuộc gửi về đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú cho 2 cá nhân. Ngày 19/04/2012, Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND – NGƯT cấp trường đã tiến hành họp phiên sơ duyệt phân tích, thảo luận và bỏ phiếu tín nhiệm cho 02 hồ sơ Nhà giáo do các đơn vị trực thuộc đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần này. 

Kết quả bỏ phiếu phiên họp sơ duyệt, TS. Đồng Văn Hướng – Trưởng Khoa Điện – Điện tử Viễn thông đã đạt 100% số phiếu tín nhiệm của tổng số thành viên Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND – NGƯT cấp trường đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 07/2012/TT-BGD&ĐT để tổ chức lấy ý kiến thăm dò dư luận và đưa vào danh sách bỏ phiếu tán thành đề nghị Hội đồng cấp trên xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.

Để thực hiện đúng theo quy trình về xét tặng danh hiệu nhà giáo được quy định tại Thông tư số 07/2012/TT-BGD&ĐT, Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND – NGƯT Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị tổ chức thông báo rộng rãi nội dung công văn này đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên trong trường. Các đơn vị có ý kiến đề nghị góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản về Tổ Thư ký hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú trường trước 17h, ngày 26/04/2012, để kịp tổng hợp trình Hội đồng chuẩn bị cho phiên họp tán thành đề nghị Hội đồng cấp trên xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho cá nhân trên.  

Nơi nhận:

- BCH các đoàn thể;

- Các đơn vị;

- Lưu TĐ.

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGƯT.TS. Nguyễn Văn Thư

Các tin đã đưa
 
  Bản quyền thuộc về trường Đai Học Giao Thông Vận Tải TP HCM - 2005 Trang chủ| Giới thiệu| Email | Liên hệ