Số lượt truy cập
24718898
Mail HCMUTRANS
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 

Liên hệ:
webmaster
Diễn đàn trực tuyến
 
 
THÔNG BÁO - QUY CHẾ

a TUYỂN DỤNG - HỌC BỔNG

Thông Báo Công Tác
Quyết định của Hiệu trưởng trường ĐH Giao thông vận tải TP.Hồ Chí Minh về việc ban hành Chuẩn đầu ra các chương trình giáo dục bậc Đại học và Cao đẳng
(Cập nhật ngày: 27/01/2010)


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

---------------------

Số: 40/2010/QĐ-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

 

Tp. HCM, ngày 11 tháng 01 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Chuẩn đầu ra các chương trình giáo dục bậc Đại học và Cao đẳng

---------------------------

 

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 66/2001/QĐ-TTg ngày 26/4/2001 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 1972/2001/QĐ-BGTVT ngày 22/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ chương 6, Điều lệ Trường Đại học ban hành kèm theo quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 07 năm 2003 của Thủ tướng chính phủ;

Căn cứ chỉ thị số: 56/2008/CT-BGDĐT, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành ngày 03 tháng 10 năm 2008 về nhiệm vụ trọng tâm của Giáo dục Đại học năm 2008 – 2009;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chuẩn đầu ra của các chương trình Giáo dục bậc Đại học và Cao đẳng tại Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (có văn bản kèm theo).

Điều 2. Chuẩn đầu ra là cơ sở để các khoa liên quan tổ chức đào tạo, sửa đổi, bổ sung các chương trình giáo dục; cải tiến và đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra và đánh giá trong qúa trình đào tạo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng đối với các chương trình giáo dục từ năm học 2010 – 2011.

Điều 4. Trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị;

- Ban Quản trị Website;

- Lưu: TC-HC.

HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký)

PGS.TS. Trần Cảnh Vinh

>> CHUẨN ĐẦU RA CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC BẬC ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG (Ban hành theo quyết định số 40/2010/QĐ-ĐHGTVT ngày 11/01/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh)

Các tin đã đưa
 
  Bản quyền thuộc về trường Đai Học Giao Thông Vận Tải TP HCM - 2005 Trang chủ| Giới thiệu| Email | Liên hệ